MAG-test

MAG – Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag.
– dit betreft een gevalideerde gedragstest met registratie bij Raad van Beheer.

De hond als huisdier
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk dat mensen, honden en andere dieren in goede harmonie naast elkaar kunnen functioneren.
Dit betekent dat de kynologie zich gesteld ziet voor de taak, het gedrag van honden acceptabel voor de maatschappij te houden en/of te maken. Afgezien van aspecten van training en opvoeding zal dit in de praktijk vooral inhouden dat vermeden moet worden dat (te) agressieve of angstig-agressieve honden schade aanrichten of als fokdier worden ingezet.
Noodzakelijk daarvoor is een strenge selectie van fokdieren door middel van een gedragstest.

MAG-test
Al velen jaren worden in Nederland bij vele rasverenigingen gedragsbeoordelingen uitgevoerd. Het is daarbij de bedoeling het gedrag in de beoordeling van de hond op geschiktheid voor de fok te betrekken, naast schoonheids- en gezondheidseisen. De geschiedenis heeft bewezen, dat als bij de fok niet of onvoldoende op gedragseigenschappen wordt gelet, dit kan leiden tot ongewenste gedragseigenschappen.
Met name twee eigenschappen maken een hond ongeschikt om in onze maatschappij te functioneren en dus ook ongeschikt om als fokdier te worden ingezet: overmatige angst en overmatige agressie.

De door de Raad van Beheer Op Kynologisch Gebied in Nederland (RvB) destijds (1998) ontwikkelde en geïntroduceerde MAG -test is een test die met name test op overmatige angst en overmatige agressie.

Een aantal rasverenigingen gebruikt de MAG-test of een afgeleide daarvan vooral voor fokselectie maar ook als inventarisatiemiddel om de stand van zaken rond het gedrag in het betreffende ras in kaart te brengen.

De MAG-test biedt de kynologie en de maatschappij een algemeen hulpmiddel, breed inzetbaar, om gedrag te testen, bij alle rassen, bij alle honden (ook rasloos).
Ook is de MAG-test een praktisch alternatief voor de ‘agressietest’ , op brede schaal inzetbaar voor het door de overheid aangekondigde screenen vooraf van, als ‘agressief’ aangemerkte, rassen en honden.

De uitvoering van de test is vastgelegd in een protocol, dat een zo groot mogelijke gelijkvormigheid garandeert, zowel wat betreft de opstelling, de inhoud, de timing, de observatie en de interpretatie van de van de observaties.
De MAG-test is een gevalideerde gedragstest die wordt afgenomen door speciaal daarvoor opgeleide keurmeesters en uitgevoerd onder leiding van een officiële testleider. Tijdens de test dient er altijd een gedelegeerde van de RvB aanwezig te zijn. (zie ook reglement MAG-test)

Koppeling gedragstest en stambomen
Voor een aantal rassen gelden aanvullende eisen ten aanzien van gedrag bij het aanvragen van stambomen. Ter preventie van overmatig agressief of overmatig angstig gedrag binnen rashondenpopulaties is het verstrekken van stambomen voor deze rassen gekoppeld aan de voorwaarde van een voldoende gedragstest.

Tot slot: “Uiterlijk went, karakter nooit.”

Aanmelden MAG-test
Indien u met uw hond wilt deelnemen aan een MAG-test kunt u zich aanmelden via ons inschrijfformulier.
Voor vragen kunt u contact opnemen via info@kynethos.nl

[1] MAG-test Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag-test – ontwikkeld en ingevoerd n.a.v. (ernstige) bijtincidenten begin jaren ’90 van de vorige eeuw
[2] Agressietest ontwikkeld nav de invoering van de RAD-regeling. n.a.v. deze RAD – Regeling Agressieve Dieren zijn 5 rassen aangemerkt als zijnde RAD-rassen (Mastino Napoletano, Fila Brasilieiro, Dogo Argentino, American Staffordshire terrier en Rottweiler) De RAD-regeling ook wel bekend als de Pittbullwet is in 2008 opgeheven.

Reacties zijn gesloten.